حریم خطوط برق فشار قوی


+ حریم ارتفاعی

حریم ارتفاعی شبکه های برق  در عبور عرضی با جاده:

      ماده 4 ازدستورالعمل و ضوابط اجرایی مواد 6 و 7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن سال 1385 به شرح ذیل می باشد:

ماده 4- در عبور عرضی شبکه های برق و کابل های مخابرات( به جز فیبر نوری)به صورت هوایی باید حداقلارتفاع شش و نیم متراز سطح آسفالت برای کابلهای مخابرات و شبکه های برق فشار ضعیف(کمتر از 20 کیلوولت)و 9 متر برای شبکه های برق فشار متوسط (از 20 تا 60 کیلوولت) و 12 متر برای شبکه های برق فشار قوی(بیش از 60 کیلوولت) رعایت گردد. همچنین پایه گذاری اینگونه شبکه ها باید از منتهی الیه حریم قانونی راه در یک سمت به منتهی الیه حریم قانونی راه در سمت دیگر راه انجام شود.

یاد آور می گردد تا قبل از این دستوالعمل استاندارد های برق جهت عبور عرضی استفاده می شد که فواصل موجود در استاندارد کمتر از این مقدار می باشد.

حریم ارتفاعی شبکه های برق  در عبور عرضی با لوله گاز:

     حداقل فاصله مجاز سیم خط هوایی برق با لوله های گاز در محل تقاطع برای شبکه های 20 و 63 و 132 و 230 و 400 بتریب برابر 8 و 9 و 10 و 11 و 12 متر می باشد.

حریم ارتفاعی شبکه های برق  در عبور عرضی با راه آهن:

     حداقل فاصله قائم خطوط برق 20 و 33 و 63 و 132 و 230 و 400 کیلوولت از سطح ریل راه آهن به ترتیب برابر 9 و 9 و 11 و 11 و 12 و 13 متر می باشد.